MILSYSTEM HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(DAWNIEJ: HOTELPARTNER24 MILSYSTEM HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.)

Z SIEDZIBĄ W STAWIGUDZIE

www.sklep.milsystem.pl

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług i zawierania umów sprzedaży Towarów przez Sprzedającego na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego MILSYSTEM i skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców. Regulamin stanowi część Umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta ze Sprzedającym.
 2. Sklep internetowy MILSYSTEM, znajduje się pod adresem internetowym  www.sklep.milsystem.pl wraz z zakładkami i prowadzony jest przez MILSYSTEM HORECA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: HOTELPARTNER24 MILSYSTEM HORECA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Stawigudzie, przy ul. Jarzębinowej 84, 11-034 Stawiguda, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001082798, posiadająca NIP: 739-393-06-03, REGON: 384049780, kapitał zakładowy 20.400, 00 PLN – wpłacony w całości.
 3. Sprzedający może w każdym czasie zmienić funkcjonalności prowadzonego przez siebie Sklepu, o ile nie wpływa to na prawa i obowiązki Klientów.
 4. Sprzedający ma prawo na krótkie okresy wyłączać określone lub wszystkie funkcjonalności Sklepu w celach konserwacyjnych lub technicznych, przy czym w miarę możliwości będzie informował o tym Klientów z wyprzedzeniem na stronie głównej Sklepu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za skutki wyłączeń Sklepu Internetowego.
 5. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym również prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego, jak również wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający.
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.),
 5. Klient lub Kupujący – Przedsiębiorca, dokonujący zakupów poprzez Sklep internetowy.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Konsument – w rozumieniu art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta jako osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Sprzedający lub Właściciel Sklepu internetowego – MILSYSTEM HORECA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: HOTELPARTNER24 MILSYSTEM HORECA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Stawigudzie, przy ul. Jarzębinowej 84, 11-034 Stawiguda, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001082798, posiadająca NIP: 739-393-06-03, REGON: 384049780, kapitał zakładowy 20.400, 00 PLN – wpłacony w całości, adres e-mail: sklep@milsystem.pl.
 9. Towar – przedmiot umowy sprzedaży będący rzeczą ruchomą/usługą, znajdującą się w ofercie Sprzedającego zamieszczonej w Sklepie internetowym,
 10. Umowa sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta drogą elektroniczną w oparciu o dostęp Klienta do sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na odległość). Dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy sprzedaży jest faktura VAT.
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
 13. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia złożenie Zamówienia.
 14. Ceny – użyte przez Sprzedającego kwotowe określenia wartości Towarów, wyrażone w polskich złotych, podane w wartości netto, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena zamieszczona w ofercie znajdującej się w Sklepie internetowym nie obejmuje kosztów przesyłki Towaru, dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że jest to uwzględnione w opisie Towaru), prowizji i opłat bankowych lub innych opłat pobieranych przez operatorów systemów, za pośrednictwem których dokonywana jest płatność. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 15. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym  www.sklep.milsystem.pl wraz z zakładkami, gdzie nabywca – Klient może zakupić towar znajdujący się w ofercie Sprzedającego; warunkiem umożliwiającym dokonanie zakupu jest posiadanie przez nabywcę – Klienta dostępu do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Warunkiem koniecznym do korzystania ze Sklepu przez Klienta jest dostęp do komputera posiadającego przeglądarkę internetową oraz z dostępem do Internetu.
 16. Konto – profil, do którego dostęp ma Klient po podaniu loginu i hasła. Na profilu przechowywane są dane tj. imiona, nazwiska, firmy Klientów, adresy zamieszkania lub pobytu/ siedziba Klientów, numer NIP Klientów, dane kontaktowe – numery telefonów, adresy e-mail Klientów. Sprzedający jest administratorem Konta, podejmuje on środki techniczne i prawne zapobiegające uzyskaniu przez osoby niepowołane dostępu do danych udostępnionych przez Klienta w ramach konta,
 17. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku (od godz. 8:00 do 16:00) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 18. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedającego, którego tekst w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej https://sklep.milsystem.pl/content/2-polityka-prywatnosci.
 19. Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego. Polityka plików cookies znajduje się na stronie internetowej https://sklep.milsystem.pl/content/5-polityka-cookies.

§ 3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Głównym przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż hurtowa mebli biurowych.

§ 4. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Klient może skontaktować się ze Sprzedającym w każdym z poniższych sposobów:

a) telefonicznie pod numerem: 690 009 014 (koszt według taryfy operatora) w godzinach od ….. do ….

b) pod adresem e-mail Sprzedawcy: sklep@milsystem.pl.

c) pod adresem siedziby Sprzedającego, tj. ul. Jarzębinowa 84, 11-034 Stawiguda.

 • Klient wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Sprzedającego na wskazany przez niego adres e-mail.

§ 5. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Zakupić Towar może Klient, który w Sklepie internetowym założył Konto, wykorzystując odpowiednią opcję na stronie Sklepu internetowego, podając niezbędne, zgodne ze stanem rzeczywistym, dane do rejestracji konta. Klient nieposiadający Konta może dokonać zakupu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych, Sprzedający uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta z systemu i odstąpienia od zawartych umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną.
 3. Dane podane przez osoby zakładające Konto w Sklepie internetowym lub przez Klientów przy okazji dokonywania zakupu Towaru będą przetwarzane przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do wykonania czynności związanych z zawartą umową sprzedaży na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
 4. Sprzedający jest administratorem danych osobowych osób zakładających Konto i Klientów nieposiadających Konta. Osoby te mają nieograniczone prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Sprzedający może powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 5. Założenie Konta jest bezpłatne i wymaga:

– zapoznania się przez Klienta z Regulaminem,

– zaakceptowania w całości treści Regulaminu,

– wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie (zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do korzystania ze Sklepu Internetowego).

 1. Klient ustanawia hasło do Konta w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Hasło Klienta do logowania się do Konta może być w każdy czasie przez niego zmienione. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutek udostępnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek tego naruszenia.
 2. Po założeniu Konta, Klient posiada dostęp do opcji, tj. historia zamówień, monitorowania na jakim etapie są złożone przez niego zamówienia, …………….
 3. Klient w każdym czasie może usunąć Konto. Sprzedający ma prawo do usunięcia Konta Klienta, jeżeli Klient wykorzystuje je niezgodnie z Regulaminem lub nie logował się do niego przez okres co najmniej ….. miesięcy. O zamiarze usunięcia Konta Sprzedający poinformuje Klienta pocztą e-mail z dwutygodniowym wyprzedzeniem, wykorzystując do przekazania informacji adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku wykorzystania Konta przez Klienta w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, wyłączną odpowiedzialność za skutki takiego działania ponosi Klient. W szczególności ma to zastosowanie do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobom trzecim przy wykorzystaniu Konta przez Klienta.
 4. Klient zobowiązuje się do zaniechania wykorzystywania Konta do jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Sklepu internetowego lub jakiejkolwiek innej witryny internetowej oraz wykorzystywania Konta w celu popełniania przestępstw lub wykroczeń, a także działań mogących spowodować szkodę u jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej.

§ 6. PROCEDURA ZAMAWIANIA TOWARÓW

 1. Klient składa zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu za pośrednictwem Konta lub bezpośrednio w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu dostępnych opcji. Zamówienia na produkty można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Transakcja zakupu Towaru dokonana zgodnie z tą procedurą, podsumowywana jest przez Sklep Internetowy przesłaniem wiadomości e-mail, w treści której Klient jest informowany o rodzaju wybranego Towaru, jego ilości i numerze katalogowym, łącznej wartości zamówienia, sposobie i koszcie dostawy oraz sposobie dokonania płatności lub terminie, w którym płatność winna nastąpić.
 2. Klient może złożyć zamówienie również za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@milsystem.pl, lub telefonicznie pod numerem 690 009 014 (opłata według standardowych stawek operatora za połączenia wykonywane na numer komórkowy w komunikacji krajowej).
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00 lub w sobotę, niedzielę lub inne dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w Dniu roboczym następującym po tych dniach.
 4. Warunkiem niezbędnym do realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia oraz podanie wszelkich danych umożliwiający kontakt z Klientem (firmę, dane osoby do kontaktu, numer telefonu, e-mail).
 5. Poprzez formularz zamówienia, Klient wskazuje rodzaj Towaru, jego ilość a także w razie potrzeby inne informacje dotyczące Towaru. Ceny Towaru nie zawierają kosztów przesyłki. Następnie Klient zobowiązany jest dokonać wyboru jednej z form dostawy Towaru, przy czym koszt dostawy obciąża Klienta, według stawek uzależnionych od wybranego sposobu doręczenia Towaru. Koszty transportu podawane są przez zautomatyzowany system zakupowy.  Następnie Klient wybiera sposób płatności, korzystając z jednaj z niżej wskazanych form zapłaty:
  1. przedpłata w wysokości 100% wartości Zamówienia – przelewem na konto Sprzedającego,
  1. szybka płatność paynow (karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro).
 6. Sprzedający ma prawo dokonywać zmiany cen Towarów umieszczonych w Sklepie internetowym, ma również prawo wprowadzać nowe Towary oraz przeprowadzać akcje promocyjne.
 7. Cena widniejąca w Sklepie internetowym w momencie złożenia zamówienia jest ceną wiążącą Klienta i Sprzedającego, co oznacza, że po złożeniu zamówienia cena zamówionych Towarów nie ulegnie zmianie.
 8. Sprzedaż dokumentowana jest wystawieniem przez Sprzedawcę faktury VAT w formie elektronicznej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych do faktury przez Klienta.
 9. Do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Sprzedającego.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji i ewentualnej odmowy realizacji Zamówień wzbudzających uzasadnione wątpliwości Sklepu, jak również prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Klienta.
 11. Po otrzymaniu poprawnie złożonego zamówienia, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie dokonać weryfikacji złożonego zamówienia, nie później niż w terminie …. Dni roboczych i przekazać Klientowi informację drogą e-mail lub poprzez Konto o sposobie i terminie realizacji zamówienia. Umowa sprzedaży jest zawarta z chwilą kliknięcia przez Kupującego okienka potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty – „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz przekazania Kupującemu informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Sprzedający jest zobowiązany przekazać Konsumentowi obowiązujący Regulamin.
 12. Kupujący powinien zastosować się do ewentualnych wskazań zawartych w potwierdzeniu, w tym w szczególności do uzupełnienia brakujących informacji koniecznych do realizacji zamówienia.
 13. Sprzedający informuje, że termin dostarczenia Towaru może się wydłużyć w przypadku działania siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec, skutkujące brakiem możliwości realizacji umowy. Za powyżej uważa się także opóźnienia w realizacji dostawy przez kuriera.
 14. Nieprawidłowo wypełnione zamówienia zostaną anulowane, o czym Sprzedający, o ile udostępniono dane kontaktowe, poinformuje Klienta.
 15. Termin realizacji Zamówienia zależy od dostępności Towarów i wynosi standardowo od 3 do 14 Dni roboczych. Okres realizacji Zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie, o czym Klient jest informowany mailowo lub telefonicznie.
 16. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia Zamówienia w przypadku płatności w formie płatności gotówkowej przy odbiorze lub od momentu wpływu należności za Zamówienie na konto bankowe Sprzedającego w przypadku przedpłaty.
 17. W przypadku braku dostępności produktu Klient jest niezwłocznie informowany i może zrezygnować z całości bądź części zamówienia lub zaakceptować wydłużony czas oczekiwania na realizację.
 18. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

§ 7.  DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa Towarów na terenie Polski odbywa się na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia za pośrednictwem firm kurierskich lub w innej formie, o ile jest dostępna w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia. Kupujący może też ustalić ze Sprzedającym, że Towar zostanie odebrany we wskazanym przez Sprzedającego miejscu osobiście przez Kupującego.
 2. Po wysłaniu Towaru Sprzedający przesyła drogą e-mail elektroniczną fakturę VAT. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta oraz wystawiania i doręczania faktur VAT drogą elektroniczną
 3. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w dniu odbioru paczki), a następnie niezwłocznie skontaktowanie się ze Sklepem.
 4. Odebranie przesyłki bez sprawdzenia powoduje utratę roszczeń z tytułu odszkodowania za ewentualne szkody transportowe. Oznacza to tym samym, że wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki bez sporządzonego pisemnego protokołu szkody nie będą uznawane.
 5. Wniesienie dostarczonego Towaru należy do obowiązków Klienta.
 6. Koszty transportu oraz termin dostawy dla Zamówień o łącznej wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy podawany jest podczas podsumowania składanego Zamówienia w tzw. koszyku.
 7. Koszt transportu oraz termin dostawy dla zamówień o łącznej wadze powyżej 30 kg oraz dla przesyłek wielkogabarytowych jest wyceniany indywidualnie w zależności od wagi i rozmiaru przesyłki oraz adresu dostawy wskazanego w Formularzu Zamówień, chyba że w opisie produktu zostało to inaczej określone.
 8. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru. Koszty transportu obciążają Klienta, chyba że Sprzedający i Kupujący ustalą inne warunki dostawy produktu.
 9. Przesyłki za pobraniem dla Klientów są realizowane dla Zamówień nieprzekraczających łącznej wartości 5.000, 00 zł brutto.
 10. Termin dostawy wynosi od 24 h do 14 dni roboczych od momentu przekazania produktu do wysyłki.
 11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia, obsługa Sklepu zastrzega sobie możliwość telefonicznej
 12. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Towaru (w szczególności gdy Towar zostanie zwrócony Sprzedającemu przez kuriera), Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
 13. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Sprzedający dołoży wszelkich starań, żeby korekta została uwzględniona. Z uwagi jednak na proces realizacji zamówienia, Sprzedający nie gwarantuje, że Zamówienie zostanie dostarczone na dane podane w pierwotnym zgłoszeniu.

§ 8. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Wszystkie Towary znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary, chyba że są one objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora Towarów. Do zakupionego Towaru Sprzedający załącza kartę gwarancyjną Towaru, o ile została ona wystawiona przez producenta. Okres gwarancji trwa od momentu odebrania Towaru przez Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zainstalowanie Towaru oraz za jego niezgodne z instrukcją użytkowanie. W przypadku stwierdzenia usterki/wady Towaru, objętych gwarancją, należy zawiadomić o tym Sprzedającego na piśmie bądź w korespondencji e-mail (nie uznaje się zgłoszeń telefonicznych).
 2. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie faktury VAT wraz z oryginalną kartą gwarancyjną, o ile została wydana.
 3. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupujących, niebędących konsumentami, z tytułu rękojmi.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru w sytuacji, gdy Sprzedający w prawidłowy sposób nadał przesyłkę. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko to przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący samodzielnie wybrał przewoźnika i zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości dostawy Towarów.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KONSUMENTÓW

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wady fizyczne i prawne Towarów (zgodność Towaru z umową) wyłącznie w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta (rozdział 5 ustawy). Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone wobec Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Towar może być reklamowany przez Konsumenta w terminie dwóch lat od jego wydania Konsumentowi w sytuacji, gdy Konsument stwierdzi, że jest on niezgodny z umową.
 3. Reklamacje dotyczące Towarów powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego podany we wstępie niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail: sklep@milsystem.pl. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, numer zamówienia, nazwę i rodzaj Towaru, których reklamacja dotyczy oraz wskazać przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Sprzedającemu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedającego poinformuje Konsumenta drogą e-mail lub w sposób analogiczny do sposobu zgłoszenia reklamacji. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji Sprzedający na żądanie Konsumenta lub z własnej inicjatywy może przekazać Towar do oceny producentowi lub osobie przez niego upoważnionej. W przypadku potwierdzenia przez producenta Towaru lub osobę trzecią istnienia wady obciążającej Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Konsumenta i uwzględni w całości lub w części jego żądanie.
 5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Konsument w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi, poinformuje Sprzedającego o swojej decyzji odnośnie utylizacji Towaru, sposobie jego odebrania lub przechowywaniu Towaru przez Sprzedającego na koszt Konsumenta. W przypadku zlecenia przekazania Towaru Konsumentowi, Konsument ponosi koszt dostarczenia mu Towaru.  Jeżeli Konsument nie złoży oświadczenia o dalszych losach Towaru, Sprzedający będzie przechowywał Towar naliczając Konsumentowi opłatę w wysokości …… PLN netto dziennie. Opłata za każdy dzień przechowywania Towaru będzie wymagalna po upływie tego dnia.
 6. Konsumenci korzystający z usług lub zawierający ze Sprzedającym umowę sprzedaży mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot niepowiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).
 7. Wobec Konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową, realizowana jest zgodnie z postanowieniami rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień poniższych.
 8. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu niezgodności Towaru z umową, istniejącej w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawnionej w ciągu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 10. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, Konsument zgłosi ten fakt Sprzedającemu opisując na czym polega niezgodność Towaru z umową.
 11. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien określić dokładnie treść swojego żądania, przy czym w pierwszej kolejności Konsument może żądać naprawy lub wymiany reklamowanego Towaru.  
 12. Jeżeli wybrany przez Konsumenta sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z umową okaże się niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żądał naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żądał wymiany.
 13. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana Towaru okazałaby się niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub żądać obniżenia ceny Towaru.
 14. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub żądać obniżenia ceny reklamowanego Towaru, również w przypadku gdy Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową; brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową; brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z innych sposobów reklamacji (naprawa, wymiana); z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 15. Konsument wykonujący prawa z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego lub miejsca ustalonego w porozumieniu z Konsumentem. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 16. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 17. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, nie będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 2. Kupującemu, będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli jednak umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin 14 dni liczy się od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części.
 3. Klient – Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
  6. umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  8. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Konsument może odstąpić od umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego, drogą e-mail lub w formie pisemnej (wzór formularza dotyczącego odstąpienia od umowy znajduje się w wiadomości e-mail przesyłanej przez Sprzedającego jako potwierdzenie zawarcia umowy).
 6. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu – Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.  Zwrot płatności nastąpić może w tej samej formie, w której Kupujący dokonał płatności, bądź w innej formie wybranej przez Kupującego. Sprzedający nie odbiera paczek, które zostały do niego nadane „za pobraniem”.
 7. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego – Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.
 8. W razie odesłania Sprzedającemu Towarów czy to w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, czy też w przypadku zgłoszenia reklamacji lub odstąpienia od umowy wskutek zgłoszenia reklamacji, Kupujący – Konsument powinien odesłać do Sprzedającego na adres: ul. Jarzębinowa 84, 11-034 Stawiguda, Towary w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.
 9. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§ 11. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie materiały i utwory związane z działalnością Sklepu i Sprzedającego są chronione prawem autorskim Sprzedającego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczególności dokumenty, zamieszczone teksty, grafika, logotypy, fotografie, materiały audio, materiały wideo. Stanowią one wyłączną własność Sprzedającego.
 2. Sprzedający udziela Klientom niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z zawartych w Sklepie materiałów i utworów na czas nieoznaczony na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, komputerową,
  1. wprowadzanie do Internetu,
  1. udostępnianie, rozpowszechnianie w sposób inny niż określony powyżej, tj. poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlenie, publikowanie, publiczne udostępnianie – w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
 3. W razie umieszczenia w Sklepie danych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Klienta, przenosi on nieodpłatnie na Sprzedającego prawo na zezwalanie wykonywania praw zależnych autorskich do tychże utworów.
 4. W razie umieszczenia w Sklepie danych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Klienta, wyraża on zgodę na korzystanie przez pozostałych Klientów na zasadach określonych w ust. 2. i 3. powyżej.

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane, w tym dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez Sprzedającego za pośrednictwem Formularza rejestracji lub Zamówienia są traktowane jako poufne i będą wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówienia bądź udzielania informacji dotyczących oferty handlowej Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca MILSYSTEM HORECA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: HOTELPARTNER24 MILSYSTEM HORECA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Stawigudzie, przy ul. Jarzębinowej 84, 11-034 Stawiguda, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001082798, posiadająca NIP: 739-393-06-03, REGON: 384049780 (poniżej zwany jako Administrator).
 3. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującym Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Rejestracja w Sklepie internetowym wymaga wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Administrator świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Administratora skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 6. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres e-mail: rodo@milsystem.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 7. Administrator zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych oraz daje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy danych Sklepu.
 8. Klient ma w szczególności prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia naruszenia przetwarzania jego danych osobowych.
 9. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora to w szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres pocztowy, lokalizacja geograficzna, dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do konta, dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),  identyfikator urządzenia mobilnego, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę.
 10. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia). Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 11. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii.
 12. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umów sprzedaży dokonanych w oparciu o niniejszy Regulamin rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 2. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Klientem a Sprzedającym jest prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu (obowiązującego w dniu składania Zamówienia).
 5. Sprzedający w każdym czasie może dokonać zmian w Regulaminie, co zostanie opublikowane na stronie Sklepu internetowego. Przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, Sprzedający uprzedzi o planowanych zmianach z co najmniej …… wyprzedzeniem, wskazując treść zmienianych jego postanowień i znowelizowaną treść Regulaminu w formie tekstu jednolitego. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu po wejściu w życie zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji wprowadzonych zmian.
 6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Sprzedającego na wskazany przez niego adres e-mail.
 7. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie lub wykorzystywanie opisów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów umieszczonych na stronie Sklepu w całości lub w części jest zabronione i wymaga uprzedniej zgody Sprzedającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 8. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym: ………….. z możliwością jego pobrania i przechowywania w formacie .pdf.
 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu …….. 2024 roku.