Wyroby oferowane w ramach oferowanych produktów objęte są 24-miesięczną ochroną gwarancyjną.

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

 1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
 2. Meble należy ustawić na wypoziomowanej powierzchni.
 3. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników mogących powodować trwałe ich uszkodzenie, jak również bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Warunki klimatyczne dla użytkowników mebli są następujące:
 4. a) wilgotność względna powietrza 40-70%,
 5. b) temperatura 15-39°C
 6. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 0,5m od czynnych źródeł ciepła (grzejniki, piece)
 7. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem i obiciem.

ZASADY GWARANCJI

 1. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesięcy i liczy się od daty sprzedaży mebli Kupującemu.
 3. Gwarant odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach oraz za uszkodzenia będące nieuniknionym ich następstwem, o ile były używane zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach (patrz pkt I.).
 4. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego dokumentu zakupu (FV).
 5. Za usługę gwarancyjną uznaje się wykonanie przez gwaranta bezpłatnych napraw specjalistycznych mających na celu usunięcie wady mebla.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Zgłoszenie reklamacji z tytułu wad prosimy przesłać drogą pisemną.
 2. O przyjęciu reklamacji albo też o uznaniu jej za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi Kupującego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji udzielając odpowiedzi w formie pisemnej.
 3. Reklamacja będzie załatwiana:
  – w dniu dokonania oględzin, jeżeli wada według oceny gwaranta jest usuwalna i naprawa może być wykonana na miejscu.
  – w ciągu 30 dni roboczych od dnia upływu terminu zawiadomienia klienta o sposobie załatwienia reklamacji, jeżeli charakter wady wymaga usuwania jej w warunkach fabrycznych. W takim przypadku serwis producenta odbierze mebel za pokwitowaniem w protokole naprawy i po dokonanej naprawie mebel zostanie dostarczony Klientowi.
 4. Jeżeli wada nie będzie mogła być usunięta w normalnym toku postepowania, termin naprawy może zostać przedłużony za zgodą Klienta.
 5. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy:
  – przedstawiciel gwaranta zgłosił się u Klienta w uzgodnionym terminie, w celu załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Klienta
  – meble są składowane w sposób uniemożliwiający dokonanie oględzin lub nie pozwala na to ich stan higieniczno-sanitarny.
 6. Jeżeli Kupujący dwukrotnie nie zezwolił serwisowi na wykonanie usługi uważa się że zrezygnował z uprawnień.

GWARANCJĄ PRODUCENTA NIE SĄ OBJĘTE

 1. Mechaniczne uszkodzenia wyrobu i wywołane nimi wady, powstałe nie z winy Producenta.
 2. Wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niedbałością Klienta.
 3. Uszkodzenia powstałe podczas transportu i przeładunku (nie dotyczy przewozu wykonanego przez Dostawcę).
 4. Wyroby przerobione lub w inny sposób zmienione przez osoby nieuprawnione.
 5. Zużycie eksploatacyjne wyrobu.